Finanțare pentru IMM-urile din Regiunea SUD-VEST OLTENIA

PR SV-OLTENIA 1.1.3 / 1.4

Valoare maxim finanțată

Buget apel

Tipul apelului

Peste 140 de activități eligibile

Obiective

Beneficiari eligibili

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor (întreprinderi mici și mijlocii), cu sediul social înregistrat în regiunea Sud-Vest Oltenia în mediul urban/rural cel târziu la 1 ianuarie 2022.

Nu sunt eligibile

Ajutorul financiar nerambursabil

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro și maximum 1.500.00 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Infoeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte (publicării ghidului specific).

Procentul de finanțare

În funcție de categoria întreprinderii, contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional.
În cadrul acestui apel, anumite cheltuieli sunt finanțabile prin ajutor de minimis în procent de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro. Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției

Condiții minime de eligibilitate

Tipologia investiției

Alte informații relevante

Sediul social va fi menținut pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.

Vor fi punctate suplimentar proiectele care :

Este obligatorie achiziționarea de instalații/echipamente specifice, în scopul obținerii unei economii de energie, de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiții din această categorie.
La depunerea proiectului, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituție financiar bancară).